Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bobowie

Kierownik  Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej  w Bobowie ul. Gdańska 12  83-212 Bobowo ogłasza  nabór   na   stanowisko asystenta  rodziny  -umowa  zlecenie w wymiarze   1 etat .

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowie ul. Gdańska 12, 83-212  Bobowo z dopiskiem „Nabór na asystenta rodziny- umowa na zlecenie”,  w terminie  do  dnia 06.03.2015r do  godz. 15:00 :

Pełna treść ogłoszenia

Kierownik  Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej  w Bobowie ogłasza  nabór  na  zastępstwo na   czas usprawiedliwionej   nieobecności na stanowisko  pracownika  socjalnego / koordynatora  projektu  systemowego   w wymiarze   1 etat .

Pełna treść ogłoszenia

Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy "Pracownik socjalny/koordynator projektu"
Informujemy, iż w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający warunki formalne

Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkania
Joanna Karwatowska Gniew
Mariola Reszczyńska Białachowo
Bernadeta Rynkowska Skórcz

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Pracownika Socjalnego - koordynatora projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowie została wybrana Pani

 

Bernadeta Rynkowska zamieszkała w Skórczu

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Bernadeta Rynkowska zaprezentowała bardzo wysoki poziom wiedzy ogólnej, posiada dobrą znajomość wymaganych zagadnień oraz posiada wykształcenie zgodne z wymaganiami na danym stanowisku. Jest osobą komunikatywną, posiadającą predyspozycje do pracy w zespole jak i pracy na samodzielnym stanowisku.

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Bobowie  gorąco  dziękuje  Wójtowi  Gminy  Bobowo ,  Uczniom  i ich  Rodzicom, Dyrekcji  i Nauczycielom Zespołu Szkół Publicznych  w Bobowie, Szkolnemu Kołu Caritas, Gminnemu Ośrodkowi  Kultury Sportu  i Rekreacji  oraz wszystkim  innym  darczyńcom za cenne dary, które złożyli  do "Świątecznej  Paczki" wystawionych w szkole oraz w sklepach  na terenie  Gminy Bobowo.

Dzięki Państwu, pracownicy GOPS-u w Bobowie  przygotowali  8 paczek z  produktami  spożywczymi, które dostarczyliśmy w minionym  tygodniu  oraz 60 paczek gwiazdkowych dla dzieci z rodzin będących  w trudnej  sytuacji  materialnej , które wręczone  zostały  podczas  drugiego  balu gwiazdkowego  w dniu 22.12.2014r.

W imieniu  wszystkich dzieci i osób obdarowanych dziękujemy za wszelkie dary serca i okazaną pomoc.

Kierownik i pracownicy GOPS

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi"
Jan Paweł II

"ŚWIĄTECZNA PACZKA"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowie organizuje akcję pod nazwą "Świąteczna paczka". Akcja ma na celu pomóc potrzebującym spędzić beztrosko Święta Bożego Narodzenia. Podarowanie dowolnego produktu spożywczego, słodyczy, zabawki sprawi, że darujemy rodzinom znajdującym się w gorszej sytuacji, uśmiech i radość, a nam jako darującym przyniesie satysfakcję z możliwości dzielenia się z innymi. Paczki zostaną przekazane głównie dzieciom z rodzin wielodzietnych, najuboższych.

Zapraszamy do przyłączenia się do akcji poprzez umieszczanie podarunków do kartonów pod nazwą "Świąteczna paczka", które znajdą Państwo w sklepach na terenie gminy Bobowo lub bezpośrednio do GOPS w Bobowie.

 

Serdecznie dziękujemy!!!

W dniu 08.09.2014r dziecko niepełnosprawne z gminy Bobowo otrzymało  trójkołowy  rower  rehabilitacyjny. Rower  został przekazany w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej  w Bobowie  nieodpłatnie od fundacji  ECO TEXTIL  „Od WAS dla WAS’’ prowadzącej kampanię  „Rower dla każdego dziecka  niepełnosprawnego”.

Maciej  G. jest dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności . Chłopiec miał wiele powodów  do radości, dostał  swój własny pierwszy  rower dzięki fundacji  ECO TEXTIL. Rower  da mu  przede wszystkim  radość i będzie  mógł  spędzać  miło czas w domu.

GOPS w Bobowie  życzy Maciejowi  zdrowia, dużo  uśmiechu  na twarzy i wielu  podróży  na swoim pierwszym rowerku, a fundacji  składa serdeczne  podziękowania za ufundowanie  wspaniałego  roweru.  Z pewnością sprawi  on wiele  radości .

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowie
ogłasza nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności p.o. Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowie
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na adres: ul. Gdańska 12, 83-212 Bobowo z dopiskiem: "Nabór na p.o. głównego księgowego GOPS- umowa na zastępstwo " w terminie do dnia 25 sierpnia 2014 r. do godz. 15:00.

Pełna treść ogłoszenia (PDF)


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowie informuje, iż od dnia 25 lipca 2014r. wydawane będą wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2014/2015 oraz wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015

Bliższych informacji można uzyskać w GOPS Bobowie ul. Gdańska 12, pok. 5 lub telefonicznie (58)56-217-16

W dniu 5 czerwca 2014 r. opublikowana została uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ).

Oba akty weszły w życie z dniem 16 czerwca 2014 r. w związku z powyższym od dnia 16.06.2014 r. można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowie.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem "Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny".

 

 


Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny (doc)

Zobacz jakie zniżki oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki

Dotyczy osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji.

W dniu 23 kwietnia Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 maja 2014 r.

Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Zasiłek dla opiekuna wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przysługiwać będzie:

  1. za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. (wraz z odsetkami),
  2. od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Przyznanie prawa do zasiłku dla opiekuna wymaga jednak złożenia wniosku. Wnioski będzie można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 15 maja 2014 r. do 15 września 2014r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowie informuje,
iż zgodnie z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. nr 21 poz. 94) i Zarządzeniem Kierownika GOPS w Bobowie
z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie czasu pracy pracowników
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim na 2014 rok,

w dniu 02 maja 2014 r. tut. Ośrodek jest nieczynny


w związku z przypadającym na ten dzień dniem wolnym od pracy za święto 03.05.2014 r.

Copyright © 2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona finansowana w ramach Projektu "Sięgnij po szansę" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informacje o prywatności i plikach cookies.