Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bobowie

Od czego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy jest uzależniony od:

  • wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania przypadających na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu
  • dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym

Dodatek mieszkaniowy oblicza się jako różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie ponoszonymi a ustawowo ustalaną wysokością wydatków.
Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego jeżeli jego wysokość jest niższa niż 2% najniższej emerytury na dzień wydania decyzji.

Ryczałt mieszkaniowy

Jeżeli osobie przysługuje dodatek mieszkaniowy, a w jej mieszkaniu nie ma:

  • centralnego ogrzewania (c.o.) lub
  • ciepłej wody (c.w.) lub
  • gazu przewodowego

z zewnętrznych źródeł znajdujących się poza lokalem, to wówczas przysługuje wnioskodawcy ryczałt na zakup opału, stanowiący części dodatku mieszkaniowego.

 

Przyznanie i wypłata dodatku mieszkaniowego

Wójt Gminy, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, wydaje decyzję administracyjną w/s przyznania dodatku mieszkaniowego.
Dodatek przyznaje się na okres 6m-cy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku.
Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby starającej się o pomoc, z tym że:

  • właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek bezpośrednio do rąk
  • ryczałt na opał może być wypłacany bezpośrednio osobie starającej się o dodatek


Jeżeli osoba, której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco czynszu za lokal, to wypłata dodatku zostaje wstrzymana do czasu uregulowania zaległości.

Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną uregulowane w okresie 3m-cy od dnia ich powstania.
O ponowne przyznanie dodatku mieszkaniowego można wystąpić dopiero po uregulowaniu zaległości.

Urząd Gminy Bobowo

KRONIKA GOPS

IMG 7281

Projekty i programy

PZ logo


sięgnijmy po szansę

STOP dla przemocy

logo niebieska linia

Karta Dużej Rodziny

logo karty dużej rodziny

SOSW Starogard Gd.

PCPR Starogard Gd.

PUP Starogard Gd.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Bobowie 

ul. Gdańska 12; 83-212 Bobowo

woj.pomorskie, pow.starogardzki 


 REGON 191686609     NIP 592-19-86-429


Tel / Fax. 58 562 17 16

Tel. (58) 562 17 66 wew. 46 lub 47


e-mail: poczta@gopsbobowo.pl

Strona utworzona w ramach Projektu "Sięgnij po szansę" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Copyright © 2013 - 2018