Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bobowie

Ruszyła II edycja projektu „Sięgnijmy po szansę”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowie.

Realizacja II edycji projektu została przewidziana na lata 2012-2014.

Na realizację projektu, w ramach poddziałania 7.1.1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowie pozyskał kwotę 538 725,76zł.

Celem głównym projektu "Sięgnijmy po szansę" jest zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych 24 kobiet i 10 mężczyzn, objętych pomocą społeczną w Gminie Bobowo.

W skład Zespołu Realizującego projekt wchodzą:

 • Zdzisława Kwiatkowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowie,
  która sprawuje zarząd w projekcie do 31 lipca 2014r.,
 • Mirosława Talaśka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowie,
  która sprawuje zarząd w projekcie od 01 sierpnia 2014r.
 • Anna Ossowska – pracownik socjalny realizujący projekt (koordynator),
 • Beata Mazur – pracownik socjalny do 30 maja 2014r
 • Tersa Gapska - pracownik socjalny od 02 czerwca 2014r.
 • Barbara Troeder – pracownik socjalny,
 • Joanna Stopa – księgowa.do 31 sierpnia 2014r.
 • Beata Wojtynek - księgowa od 01 września 2014r.

Beneficjentami Ostatecznymi (BO) projektu są osoby:

 • mieszkające na terenie Gminy Bobowo,
 • korzystające z pomocy społecznej,
 • w wieku aktywności zawodowej,
 • bezrobotne,
 • niepełnosprawne,
 • nieaktywne zawodowo,
 • zatrudnione (np. Rolnicy),
 • zagrożone wykluczeniem społeczym.

Podstawowym narzędziem realizacji projektu są kontrakty socjalne zapewniające instrumenty aktywnej integracji tj.: społecznej, edukacyjnej oraz zawodowej.

Działania i zadania przewidziane do realizacji w II edycji projektu "Sięgnijmy po szansę"
na rok 2012:

Aktywna integracja:

 • zawarcie 12 kontraktów socjalnych z BO,
 • przeprowadzenie indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym w celu wyznaczenia indywidualnej ścieżki rozwoju,
 • kursy zawodowe dla 12 Uczestników dobrane na podstawie indywidualnej ścieżki rozwoju,
 • warsztaty psychologiczne z podnoszenia umiejętności samooceny i wiary we własne siły,
 • warsztaty psychologiczne z zakresu radzenia sobie ze stresem i agresją oraz świadomości ról jakie odgrywają kobieta i mężczyzna w rodzinie- szkoła dla rodziców,
 • indywidualne szkolenia z zakresu podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych,
 • szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy,
 • poradnictwo wizażystki,
 • indywidualne konsultacje z doradca zawodowym (zdobycie umiejętności pisania dokumentów aplikacyjnych i prezentacji siebie),
 • wsparcie i pomoc w postaci poradnictwa specjalistycznego w postaci porad prawnika,
 • spotkanie z agencją zatrudnienia

W ramach prowadzonych działań przewidziane jest również wsparcie dla otoczenia Beneficjentów projektu w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi lub/i osobami zależnymi w trakcie udziału w zajęciach i kursach.

Wsparcie dochodowe:

Do 12 uczestników projektu zostanie skierowana pomoc w postaci zasiłków celowych.
Forma i koszty wsparcia będą indywidualne i zróżnicowane w zależności od potrzeb i współdziałania BO.
Zasiłki celowe będą wypłacane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Działania o charakterze środowiskowym:

W ramach działań o charakterze środowiskowym planowane jest zorganizowanie wyjazdowego spotkania integracyjno-edukacyjnego dobranego do potrzeb i specyfiki grupy.

Przewiduje się, że Uczestnicy w ramach działań będą również organizatorami różnego rodzaju imprez kulturowych na terenie gminy w celu nabycia umiejętności pracy zespołowej i odegrania własnej roli w społeczeństwie.

Urząd Gminy Bobowo

KRONIKA GOPS

IMG 7281

Projekty i programy

sięgnijmy po szansę

STOP dla przemocy

logo niebieska linia

Karta Dużej Rodziny

logo karty dużej rodziny

SOSW Starogard Gd.

PCPR Starogard Gd.

PUP Starogard Gd.

Banki Żywności

---------------------------

Bank Żywności w Tczewie


 

CZYSTE POWIETRZE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Bobowie 

ul. Gdańska 12; 83-212 Bobowo

woj.pomorskie, pow.starogardzki 


 REGON 191686609     NIP 592-19-86-429


Tel / Fax. 58 562 17 16

Tel. (58) 562 17 66 wew. 46 lub 47


e-mail: poczta@gopsbobowo.pl

Strona utworzona w ramach Projektu "Sięgnij po szansę" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Copyright © 2013 - 2018