Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bobowie

styczeń 2012

Ruszyła II edycja projektu „Sięgnijmy po szansę”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowie.

W tym roku uczestnicy projektu przystąpią do następujących kursów zawodowych:

 • gastronomiczny – 2 osoby,
 • cukiernika – 1 osoba,
 • profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 3 osoby,
 • programy magazynowo – handlowe z obsługą kas fiskalnych – 1 osoba,
 • profesjonalne sprzątanie – 2 osoby,
 • obsługa wózków widłowych – 1 osoba,
 • pilarz-drwal – 1 osoba,
 • prace wykończeniowe w budownictwie – 1 osoba,
 • prawo jazdy kat B – 5 osób

Celem przystąpienia do kursów zawodowych jest podniesienie kwalifikacji zawodowych a przez to zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia.

Uczestnicy projektu wezmą również udział w następujących szkoleniach, warsztatach i konsultacjach:

 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w celu wyznaczenia indywidualnej ścieżki rozwoju,
 • warsztaty psychologiczne z podnoszenia umiejętności samooceny i wiary we własne siły,
 • warsztaty psychologiczne z zakresu radzenia sobie ze stresem i agresją oraz świadomości ról jakie odgrywa kobieta i mężczyzna w rodzinie,
 • indywidualne konsultacje psychologiczne w zakresie kształtowania postaw samodzielności,
 • szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy,
 • poradnictwo wizażystki,
 • spotkanie z agencją zatrudnienia,
 • skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia.

Celem powyższych działań jest podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych Beneficjentów projektu.

Uczestnicy projektu będą ponad to objęci wsparciem i pomocą w postaci porad prawnika, który będzie pełnił dyżury w Biurze Projektu cztery razy w tygodniu, po trzy godziny.
Radca prawny będzie udzielał indywidualnych porad prawnych w zakresie:

 • przygotowywania wystąpień do sądu oraz innych instytucji,
 • pisania pism urzędowych i procesowych,
 • praw pracownika i pracodawcy oraz kodeksu cywilnego, a także innych ustaw niezbędnych przy poszukiwaniu pracy,
 • oraz innych czynności zastrzeżonych w kompetencji prawnika projektu.

W razie uczestnictwa w projekcie osób nieporadnych życiowo, do pomocy tym rodzinom zostanie przydzielony asystent rodziny.

W ramach działań o charakterze środowiskowym zostaną zorganizowane dwa wyjazdowe spotkania integracyjno-edukacyjne do wiosek tematycznych.
Głównym celem wyjazdów będą warsztaty o tematyce kreowania właściwej postawy wobec siebie, innych ludzi i świata, a także warsztatów o tematyce rodzinnej – szkoła dla rodziców.

 

luty 2012

Ruszyła rekrutacja do II tury (edycja 2012) projektu "Sięgnijmy po szansę".

Zgłaszającym się do udziału rozdano ankietę diagnozy potrzeb, w celu zbadania rzeczywistych potrzeb i oczekiwań potencjalnych uczestników.

Spośród osób, które zgłosiły się do udziału wybrano:

 • 12 uczestników, którzy zostali wpisani na listę podstawową oraz
 • 6 osób chętnych do udziału w projekcie na listę rezerwową.

Beneficjenci projektu zapoznali się z regulaminem rekrutacji i regulaminem projektu po czym podpisali deklarację uczestnictwa w projekcie oraz inne dokumenty niezbędne do prawidłowej realizacji projektu.

Następnym krokiem będzie skierowanie beneficjentów projektu na indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim, w celu wyznaczenia indywidualnej ścieżki rozwoju.

 

marzec 2012

Wszyscy uczestnicy projektu zostali objęci indywidualnymi konsultacjami z doradcą zawodowym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gd., który wyznaczył im indywidualną ścieżkę rozwoju.

Jeden z Uczestników projektu podjął naukę w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym „Żak” w Starogardzie Gd., w celu uzupełnienia wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym.
Wszystkie koszty związane z realizacją instrumentu edukacyjnego zostaną pokryte ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

kwiecień 2012

Zakończył się etap indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym dla 12 uczestników projektu.

Spotkania odbywały się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim i miały na celu wyznaczenie indywidualnej ścieżki rozwoju każdemu Uczestnikowi projektu.
Na podstawie raportu z badania każdemu Beneficjentowi utworzono profil zainteresowań, określono rodzaj kursów zawodowych oraz utworzono arkusz indywidualnego planu działania.
Dzięki temu Uczestnicy projektu mają świadomość, iż poradzą sobie w podjętych działaniach, co wzmocniło ich wiarę w siebie.

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie rozpoczęcie kursów zawodowych.

 

czerwiec 2012

28 czerwca odbyło się pierwsze wyjazdowe spotkanie integracyjno-edukacyjne do wioski tematycznej Dobry Brat w ramach działań o charakterze środowiskowym.
W spotkaniu wzięło udział 12 Uczestników projektu „Sięgnijmy po szansę”.

Celem spotkania było przeprowadzenie warsztatów o tematyce kreowania właściwej postawy wobec siebie, innych ludzi i świata. Warsztaty w wymiarze 6 godzin obejmowały następujące tematy:

 1. Zasady prawidłowej komunikacji społecznej, współpraca z grupą, kształtowanie własnych stanów emocjonalnych / 2 godziny/
 2. Postawy asertywności, wzrost wiary we własne możliwości, samoakceptacja /2 godziny/
 3. Techniki radzenia sobie ze stresem /2 godziny/

Tematyka warsztatów przyczyniła się do osiągnięcia celu głównego projektu tj., podniesienie kompetencji społecznych Beneficjentów Ostatecznych projektu „Sięgnijmy po szansę”

Dodatkową atrakcję podczas wyjazdu stanowiła przejażdżka rowerami wodnymi po jeziorze, co miało na celu integrację i współdziałanie w grupie, a także ukazało możliwość spędzania wolnego czasu w atrakcyjny sposób.

Uczestnicy biorący udział w wyjeździe zostali ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zapewniono dowóz do wioski tematycznej i z powrotem do miejsca zamieszkania. Uczestnicy skorzystali także z cateringu w postaci słodkiego poczęstunku oraz cateringu obiadowego. Beneficjenci Ostateczni otrzymali materiały szkoleniowe oznakowane zgodnie z wytycznymi w ramach POKL i materiały warsztatowe.

Każdy Uczestnik spotkania otrzymał zaświadczenie potwierdzające ukończenie warsztatów zgodne z rozporządzeniem MEN z dnia 03.02.2006r. (Dz.U. Nr.31, poz.216) oraz certyfikat z logotypami UE i POKL, które wręczył koordynator projektu Anna Kochanowska.

Realizacja w/w działania była możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

lipiec 2012

05 lipca 2012 roku odbyły się warsztaty psychologiczne z zakresu podnoszenia umiejętności samooceny i wiary we własne siły.
Celem warsztatów było podniesienie wiedzy BO na temat samooceny, wiary we własne siły i możliwości oraz umiejętności analizy własnej osobowości, kreatywnego spojrzenia na własną sytuację zawodową i osobistą, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych

W dniach 17, 18, 19, 20 lipca 2012 roku odbyły się warsztaty psychologiczne z zakresu radzenia sobie ze stresem i agresją oraz świadomości ról jakie odgrywają kobieta i mężczyzna w rodzinie. Celem szkolenia było nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i agresją oraz poznanie ról pełnionych w rodzinie, a także umiejętność wyrażania siebie, swoich uczuć, emocji, komunikowania się z innymi ludźmi, budowania poprawnych relacji oraz odgrywania właściwych ról w rodzinie.

 

sierpień 2012

W dniach od 1 do 3 sierpnia odbyły się w ramach projektu systemowego, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowie indywidualne konsultacje psychologiczne w celu podniesienia kompetencji społecznych BO. Dwunastu podopiecznych miało możliwość identyfikacji własnych zasobów (mocnych i słabych stron, ograniczeń i możliwości). Konsultacje psychologiczne przyczyniły się do wzrostu samooceny, zwiększenia aktywności oraz samodzielności.

Ponadto w miesiącu sierpniu pięciu beneficjentów rozpoczęło kursy zawodowe, które mają się przyczynić do zwiększenia szans na rynku pracy. Dwóch beneficjentów rozpoczęło kurs „Profesjonalne sprzątanie” natomiast trzy Panie rozpoczęły realizację kursu „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”.

W ramach projektu beneficjenci nadal mieli możliwość korzystania z porad prawnych, których udzielał adwokat zatrudniony dzięki współfinansowaniu ze środków EFS.

 

wrzesień 2012

We wrześniu pięciu beneficjentów zakończyło kursy, podnosząc kluczowe kompetencje o charakterze zawodowym.
Dwie osoby zakończyły kurs "Profesjonalnego sprzątania", natomiast trzech BO zakończyło kurs "Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych".Po zakończonym kursie jedna z beneficjentek zdobyła zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki, tym samym stwierdza się SUKCES W PROJEKCIE.

W m-cu wrześniu rozpoczęły się kursy: "Gastronomiczny", "Cukiernika" oraz "Programy magazynowo-handlowe z obsługą kasy fiskalnej". Beneficjenci w w/w kursach odbywają zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

W dalszym ciągu dyżuruje adwokat/prawnik, który udziela porad Beneficjentom Ostatecznym projektu "Sięgnijmy po szansę".

 

28 września w ramach działań środowiskowych, odbył się wyjazd integracyjno-edukacyjny dla 12 BO, do wsi tematycznej – wioska chlebowa, Jania Góra. Celem wyjazdu były warsztaty o tematyce rodzinnej, przeprowadzone przez wykwalifikowanego psychologa. Ponadto grupa miała możliwość integracji i obserwacji jakie są możliwości rozwoju we własnej wsi. Beneficjenci mieli możliwość własnymi rękoma przygotowywać ciasto zgodnie z oryginalną recepturą oraz wspólnie wypiekać chleb, a tym samym zaobserwować jak chleb powszedni stał się znakiem rozpoznawczym gminy. Wyjazd był inspiracją do podejmowania prób wspólnej aktywności i nowatorskich działań.

Wyjazd przyczynił się do realizacji celu głównego projektu, czyli zwiększenia kompetencji społecznych.

 

październik 2012

W miesiącu październiku w zakresie projektu realizowanego przez GOPS pn. „Sięgnijmy po szansę” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego grupa 12 Beneficjentów Ostatecznych uczestniczyła w spotkaniu z Agencją zatrudnienia. Konsultacje przyczyniły się do zwiększenia szans na rynku pracy, ponieważ Beneficjenci zdobyli informacje o możliwościach, zapotrzebowaniu i szansach na rynku pracy. Po zakończonym spotkaniu każdy z beneficjentów potwierdził, iż nowo nabyta wiedza będzie przydatna w poszukiwaniu zatrudnienia.

CZAS NA WIZAŻYSTĘ!! Dnia 25 października grupa beneficjentów realizująca działania związane z aktywną integracją uczestniczyła w spotkaniu z wizażystką. Celem spotkania było obycie się z podstawowymi zasadami prawidłowego wizerunku własnej osoby. Panie uzyskały poradę jak prawidłowo dobrać makijaż do własnej urody oraz jakiego makijażu używać stosownie do okoliczności. Wizażystka w ramach promocji własnego gabinetu, zafundowała pokaz makijaży na własny koszt. Osoby chętne skorzystały z tej okazji odmieniając swój wizerunek. Ponadto wszyscy beneficjenci, niezależnie od płci nabyli informacje związane z garderobą, doborem najkorzystniejszych kolorów. Zdobyli również wiedzę jak potrzebne jest dbanie o własną higienę i stosowanie zabiegów kosmetycznych.

Miesiąc październik charakteryzuje się kontynuacją kursów w projekcie oraz rozpoczęciem kolejnych.
1 października rozpoczęły się kursy "Pilarz-drwal", "Prace wykończeniowe w budownictwie" oraz kurs "Obsługi wózków widłowych". Czterech beneficjentów rozpoczęło kurs "Prawa Jazdy kat. B" celem zdobycia niezbędnych kwalifikacji zawodowych.

W ramach projektu beneficjenci nadal mieli możliwość korzystania z porad prawnych, których udzielał adwokat zatrudniony dzięki współfinansowaniu ze środków EFS.

 

Zakończenie II edycji projektu „Sięgnijmy po szansę” realizowanego przez GOPS Bobowo

W piątek 14 grudnia odbyło się zakończenie II edycji projektu. Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną z działalności tegorocznej edycji „Sięgnijmy po szansę” oraz świętować przy wspólnym poczęstunku.

Do kontraktu socjalnego przystąpiło 12 podopiecznych GOPS w Bobowie. Podopieczni ukończyli szkolenia i kursy zawodowe. Dzięki temu zwiększyli swoje szanse na rynku pracy i podnieśli kompetencje społeczne.

Zaktywizowano Beneficjentów zawodowo poprzez wsparcie doradcy zawodowego w PUP w Starogardzie Gd., udział w szkoleniu z aktywnego poszukiwania pracy oraz spotkaniu z przedstawicielem agencji zatrudnienia.

Aktywizacja edukacyjna podniosła Uczestnikom kompetencje zawodowe poprzez udział w kursach zawodowych min. gastronomicznym, cukiernika, profesjonalnego sprzątania, prawo jazdy kat B i inne. Jeden z uczestników uczęszcza do Uzupełniającego Liceum dla Dorosłych „ŻAK”.

Aktywizacja społeczna oparta była na poradnictwie i wsparciu indywidualnym oraz grupowym poprzez warsztaty psychologiczne, poradnictwo wizażystki oraz wsparcie asystenta rodziny, a aktywizacja zdrowotna przyczyniła się do rozpoczęcia przez dwóch Beneficjentów terapii uzależnienia od alkoholu.

W projekcie odbywały się również działania o charakterze środowiskowym, w ramach których odbyły się dwa wyjazdowe spotkania integracyjno-edukacyjne, w czerwcu we wsi tematycznej Dobry Brat, natomiast we wrześniu grupa odwiedziła Janią Górę- wioskę chlebową.

Beneficjenci otrzymali również wsparcie w postaci zasiłków celowych oraz zapewnienia opieki nad dziećmi na czas realizacji zajęć. Uczestnicy projektu oraz osoby z ich otoczenia mogły skorzystać z dyżurów prawnika/adwokata oraz psychologa. Nasi Beneficjenci otrzymali w

Dzięki realizacji projektu wiele osób uzyskało zatrudnienie na stanowiskach tj. koordynator projektu, asystent rodziny, pracownik socjalny, opiekunki dziecięce, adwokat/prawnik, informatyk. W projekcie odnotowano również sukcesy Uczestników. Dwóch z nich zdobyło zatrudnienie na umowę o pracę, natomiast jedna z Beneficjentek pracuje dorywczo. Efektem podejmowanych działań integracyjno-edukacyjnych jest to, iż Uczestnicy projektu zdobyli większą wiarę we własne możliwości i sprawniej poruszają się po rynku pracy.

Wszystkie działania w projekcie mogły zostać zrealizowane dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu na lata 2012 r.- październik 2014 to kwota 538 725,00 PLN, w roku 2012 koszty ogółem wyniosły 186 421,10 PLN, w tym wkład własny 28 100,27 PLN.

 

 

Prezentacja II edycji projektu „Sięgnijmy po szansę (ppt, 36MB)

 

Urząd Gminy Bobowo

KRONIKA GOPS

IMG 7281

Projekty i programy

sięgnijmy po szansę

STOP dla przemocy

logo niebieska linia

Karta Dużej Rodziny

logo karty dużej rodziny

SOSW Starogard Gd.

PCPR Starogard Gd.

PUP Starogard Gd.

Banki Żywności

---------------------------

Bank Żywności w Tczewie


 

CZYSTE POWIETRZE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Bobowie 

ul. Gdańska 12; 83-212 Bobowo

woj.pomorskie, pow.starogardzki 


 REGON 191686609     NIP 592-19-86-429


Tel / Fax. 58 562 17 16

Tel. (58) 562 17 66 wew. 46 lub 47


e-mail: poczta@gopsbobowo.pl

Strona utworzona w ramach Projektu "Sięgnij po szansę" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Copyright © 2013 - 2018