Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bobowie

styczeń 2013 - rozpoczęcie rekrutacji

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWIE
informuje, iż rozpoczyna  rekrutację do kontynuacji projektu
"Sięgnijmy po szansę" w roku 2013
współfinansowanego przez unię europejską w ramach  europejskiego funduszu społecznego, program operacyjny kapitał ludzki, prioprytet vii promocja integracji społecznej, działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

Celem projektu jest: Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych kobiet i mężczyzn z gminy Bobowo

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby bezrobotne bądź nieaktywne zawodowo  (w wieku 15-64 lata) w tym osoby niepełnosprawne, korzystające z usług GOPS w Bobowie, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej. W ramach projektu GOPS oferuje uczestnikom:

 • szkolenia i kursydobrane na podstawie zajęć z doradcą zawodowym, który określi indywidualną ścieżkę zawodową dla każdego beneficjenta
 • sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym z uwzględnieniem realnych potrzeb uczestników projektu
 • działania środowiskowe, związane z podnoszeniem kompetencji społecznych (wyjazdy integracyjne)
 • wyżywienie na czas realizacji szkoleń i kursów
 • zwrot kosztów dojazdów na kursy
 • opiekę zastępczą dla osób zależnych, na czas realizacji działań wobec uczestników projektu
 • porady prawne i psychologiczne

Osoby chętne do uczestnictwa prosimy o zgłaszanie się w biurze projektu mieszczącego się w Gminnym Ośrodku Kultury  w Bobowie, ul. Gdańska 15 w godz. 7.15 do 15.15.  tel. 058 56 217 66 wew.33.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Serdecznie Zapraszamy

 

 

marzec 2013

W pierwszym kwartale roku odbyła się rekrutacja, w której wyłoniono 12 Beneficjentów Ostatecznych (klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowie) – na listę podstawową oraz dwie osoby na listę rezerwową . Do projektu zakwalifikowało się 9 kobiet oraz 3 mężczyzn. BO zawarli kontrakty socjalne, które objęły trzy instrumenty aktywnej integracji – aktywizację zawodową, edukacyjną, społeczną oraz działania o charakterze środowiskowym. Realizacja działań założonych w kontrakcie ma przyczynić się do zwiększenia szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych BO.
W marcu rozpoczynają się pierwsze działania. Uczestnicy wezmą udział w doradztwie zawodowym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gd. w celu wyznaczenia indywidualnej ścieżki zawodowej oraz mają możliwość korzystania z bezpłatnych porad prawnych.
Wszystkie działania mogą zostać realizowane dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

kwiecień 2013

W kwietniu Beneficjenci Ostateczni podjęli pierwsze działania związane z aktywizacją społeczną.

Dnia – 26 kwietnia rozpoczęły się warsztaty psychologiczne z zakresu radzenia sobie ze stresem i agresją oraz świadomości ról jakie odgrywają mężczyzna i kobieta w rodzinie oraz z zakresu podnoszenia umiejętności samooceny i wiary we własne siły.

W dalszym ciągu trwają porady prawne, które mają na celu zaznajomienie uczestników projektu z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa pracy. Poza tym prawnik udziela porad beneficjentom i osobom z ich otoczenia, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Poradnictwo prawne realizowane jest przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz innych dziedzin w zależności od potrzeb.

W kwietniu br rozpoczął pracę asystent rodziny, który pracuje z rodzinami przeżywającymi trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Tego typu wsparciem objęte zostały trzy rodziny beneficjentów uczestniczących w projekcie w 2013 r.

Po konsultacjach naszych klientów z doradcą zawodowym w celu zwiększenia szans beneficjentów na rynku pracy zaproponowano udział w następujących szkoleniach:

 • profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz elementami merchandisingu – 1 kobieta
 • kucharz – 2 kobiety
 • pielęgnacja terenów zielonych – 2 kobiety, 1 mężczyzna
 • florysta – 1 kobieta
 • kurs komputerowy ecdl – 1 kobieta
 • magazynier z obsługą programów komputerowych – 1 kobieta, 1 mężczyzna
 • fryzjer – 1 kobieta
 • kurs prawa jazdy kat b – 3 kobiety, 1 mężczyzna

W kwietniu br udało się pozyskać dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami beneficjentki z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, uczestniczącej w projekcie „Sięgnijmy po szansę” 2013r.
W związku z dysfunkcją narządu słuchu podopieczna uzyskała laptopa wraz z oprogramowaniem o łącznej wartości 3001,20 zł.,

 

maj 2013

W miesiącu maju Benficjenci projektu „Sięgnijmy po szansę” kontynuowali warsztaty psychologiczne z zakresu radzenia sobie ze stresem i agresją oraz świadomości ról jakie odgrywają kobieta i mężczyzna w rodzinie. W czerwcu rozpoczęły się indywidualne konsultacje psychologiczne, które miały na celu kształtowanie postaw samodzielności. Każdy z beneficjentów po zakończeniu konsultacji otrzymał opinię psychologiczną oraz certyfikat.

 

czerwiec 2013

21 czerwca br. grupa naszych dwunastu beneficjentów odwiedziła wieś tematyczną – WIOSKĘ MIODOWĄ w Wielkim Mędromierzu. Uczestnicy wyjazdu integracyjno – edukacyjnego mieli możliwość poznania procesu powstania wioski tematycznej oraz przyjrzeli się korzyściom z niej płynących. Uczestnicy wyjazdu brali udział w warsztatach psychologicznych oraz rękodzielniczych podczas których mieli możliwość wykonać świecę z wosku pszczelego. Beneficjenci zwiedzili pasieki i uzyskali informację na temat współpracy człowieka z pszczołami. W jednej z odwiedzonych pasiek odbyła się degustacja miodu. Na zakończenie owocnego spotkania w domku miodowym, w którym odbywały się warsztaty każdy z uczestników otrzymał słoik miodu i własnoręcznie wykonaną świecę.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach beneficjenci mają możliwość uczestnictwa w poradach prawnych z zakresu prawa pracy oraz porad w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych natury prawnej.

 

lipiec - sierpień 2013

W miesiącu lipcu nasi Beneficjenci uczestniczyli w klolejnym działaniu – PORADNICTWIE WIZAŻYSTKI - mającym na celu zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych. Uczestnicy nabyli umiejętności kształtowania wizerunku profesjonalnego pracownika, dostosowania stylu ubioru do sylwetki i kanonów mody, pielęgnacji cery, doboru palety kolorów, wykonywania makijażu odpowiedniego do typu urody oraz pielęgnacji twarzy u mężczyzn.

W sierpniu odbyło się spotkanie z Agencją Zatrudnienia, na którym każdy z uczestników uzyskał informacje na temat jednostek wspierających poszukiwanie pracy, wszyscy zapoznali się z aktualnym rynkiem pracy.

Dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu rozpoczęliśmy także realizację kursów zawodowych, które mają przyczynić się do zwiększenia szans na zatrudnienie i podniesienia kompetencji społecznych uczestników projektu pn "Sięgnijmy po szansę".

Zgodnie z zainteresowaniami i wyznaczoną ścieżką przez doradcę zawodowego, dwie panie i jeden mężczyzna rozpoczęli kurs "Pielęgnacja terenów zielonych". Zajęcia praktyczne odbywają się w Szkółce Roślin Ozdobnych Paweł Pesta Starogard Gd.

W sierpniu rozpoczął się także kurs "Fryzjer", na który uczęszcza jedna z beneficjentek.  Zajęcia odbywają się w Zakładzie Fryzjerskim Bożena Neumann Starogard Gd., pod okiem wyspecjalizowanego opiekuna. Beneficjentka otrzymała fryzjeski zestaw startowy, który umożliwi samodzielne podejmowanie zabiegów fryzjerskich.

Na kurs "Kucharz małej gastronomii" uczęszczają dwie beneficjentki. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Zakładzie Gastronomiczno-Handlowym Barbecue Starogard Gdańskim.

Kurs "Magazynier z obsługą programów komuterowych" realizowany przez dwóch beneficjentów (1K i 1M). Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie Hurtowni Arkada w Skórczu.

Dzięki POKL beneficjenci mają pokryte wszystkie koszty potrzebne do prawidłowej realizacji kursów zawodowych.

 

wrzesień 2013

10 września br. grupa naszych beneficjentów odwiedziła Gród Kopernika we Fromborku oraz wieś tematyczną Wilkie Wierzno.  Wyjazd zorganizowano w ramach działań o charakterze środowiskowym, w celu przeprowadzenia warsztatów o tematyce rodzinnej - szkoła dla rodziców, oraz działań integracyjno-edukacyjnych z wykorzystaniem dóbr kulturowych wioski tematycznej. W ramach działań integracyjno-edukacyjnych uczestnicy wyjazdowego spotkania, we Fromborku zwiedzali planetarium i brali udział w seansie gdzie oglądali rozgwieżdżone niebo oraz ciekawe zjawiska astronomiczne, oraz odwiedzili rodzinną stajnię we wiosce Wielkie Wierzno. We Wielkim Wierznie grupa obejrzała pokaz jazdy konnej oraz sztuczki w wykonaniu klaczy „Pajda”. Dla osób chętnych okazją była przejażdżka na kucu „Neste”.

Pozostałymi atrakcjami mającymi na celu integrację grupy Beneficjentów Ostatecznych  oraz pokazanie możliwości spędzania wolnego czasu w atrakcyjny sposób był turniej rzutu podkową , udział w grach wielkoformatowych: mega jenga, mega bierki i mega memory oraz pokaz „puszczania” ogromnych baniek mydlanych.

Celem głównym szkoleń warsztatowych było: podniesienie kompetencji społecznych beneficjentów ostatecznych projektu „Sięgnijmy po szansę” realizowanego przez GOPS Bobowo, a w szczególności przeciwdziałanie stereotypowemu podejściu do roli kobiety i mężczyzny.

We wrześniu pięciu beneficjentów odbyło szkolenie z obsługi komputera. Dzięki szkoleniu uczestnicy nabyli umiejętności korzystania z internetu, zakładania własnej poczty. Zapoznali się z obsługą programów Word, Office oraz Excel.

Rozpoczął się również kurs komputerowy ECDL, na który uczęszcza jedna z beneficjentek. Ten rodzaj kursu został nakreślony przez doradcę zawodowego, który biorąc pod uwagą dotychczasowe umiejętności klientki wyznaczył taką ścieżkę zawodową. Zajęcia odbywają się Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Bobowie i są prowadzone przez wykwalifikowanego wykładowcę. Całość kursu kończy się egzaminem zewnętrznym i otrzymaniem Europejskiego Certyfikatu ECDL co w znaczny sposób zwiększa szanse beneficjentki do wejścia na rynek pracy.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach beneficjenci mają możliwość uczestnictwa w poradach prawnych z zakresu prawa pracy oraz porad w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych natury prawnej.

 

październik 2013

W miesiącu październiku rozpoczęły się ostatnie kursy grupy Beneficjentów uczestniczących w projekcie „Sięgnijmy po szansę” w 2013 r. Jedna z beneficjentek zrealizowała kurs „Florysty”, a kolejna BO ukończyła kurs „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz elementami merchandisingu”. Beneficjentki nabyły nowe kwalifikacje i umiejętności, które przyczyniają się do zwiększenia szans na rynku pracy.

Czterech uczestników projektu rozpoczęło kurs Prawa Jazdy kat. B. Kurs współfinansowany jest, łącznie z pierwszym egzaminem zewnętrzny, ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS i przeprowadzany jest celem zdobycia niezbędnych kwalifikacji zawodowych i polepszenia pozycji na rynku pracy. Zdobycie Prawa jazdy kat B umożliwi beneficjentom ubieganie się o pracę w większej liczbie miejsc i zaprezentowanie szerszych kwalifikacji. Umożliwi również lepsze przemieszczanie się z uwagi na ograniczone w miejscu zamieszkania środki komunikacji publicznej.

Dnia 1-ego października BO projektu uczestniczyli w spotkaniu z aktywnego poszukiwania pracy. Na szkoleniu zapoznali się z określaniem celów i oczekiwań związanych z pracą zawodową, analizą ofert pracy i dokonywaniem właściwej selekcji. Poruszano również kwestię zasad tworzenia CV i listu motywacyjnego, metod rekrutacji, prezentację podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz metody poszukiwania pracy i ich skuteczności.

Beneficjenci projektu „Sięgnijmy po szansę” 2013, zostali zarejestrowani w bazie kandydatów do pracy w agencji zatrudnienia P.U.H.AB Uni-servis, Starogard Gd. celem zwiększenia szans na zatrudnienie.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach beneficjenci mieli możliwość uczestnictwa w poradach prawnych z zakresu prawa pracy oraz porad w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych natury prawnej.

 

Zakończenie III edycji projektu "Sięgnijmy po szansę"

W czwartek 19 grudnia 2013 r. odbyło się zakończenie III edycji projektu. Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną z działalności tegorocznej edycji „Sięgnijmy po szansę” oraz świętować przy wspólnym poczęstunku.

Do kontraktu socjalnego przystąpiło 12 podopiecznych GOPS w Bobowie. Podopieczni ukończyli szkolenia i kursy zawodowe. Dzięki temu zwiększyli swoje szanse na rynku pracy i podnieśli kompetencje społeczne.

Zaktywizowano Beneficjentów zawodowo poprzez wsparcie doradcy zawodowego w PUP w Starogardzie Gd., udział w szkoleniu z aktywnego poszukiwania pracy oraz spotkaniu z przedstawicielem agencji zatrudnienia.

Aktywizacja edukacyjna podniosła Uczestnikom kompetencje zawodowe poprzez udział w kursach zawodowych tj. kucharz małej gastronomii, pielęgnacja terenów zielonych, florysta, fryzjer, komputerowy ECDL, profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i elementami merchandisingu, prawo jazdy kat B, magazynier z obsługą programów komputerowych. Jeden z Uczestników, który przystąpił do udziału w projekcie w II edycji nadal kontynuuje naukę w Uzupełniającym Liceum dla Dorosłych „ŻAK”.

Aktywizacja społeczna oparta była na poradnictwie i wsparciu indywidualnym oraz grupowym poprzez warsztaty psychologiczne, poradnictwo wizażystki oraz wsparcie asystenta rodziny.

W projekcie odbywały się również działania o charakterze środowiskowym, w ramach których odbyły się dwa wyjazdowe spotkania integracyjno-edukacyjne, w czerwcu we wsi tematycznej Wielki Mędromierz,, natomiast we wrześniu grupa odwiedziła Frombork – Gród Kopernika oraz gościnnie wioskę rodzinną w Wielkim Wierznie.

Beneficjenci otrzymali również wsparcie w postaci zasiłków celowych oraz zapewnienia opieki nad dziećmi na czas realizacji zajęć. Uczestnicy projektu oraz osoby z ich otoczenia mogły skorzystać z dyżurów prawnika/adwokata

W projekcie odnotowano sukcesy Uczestników. Kilka osób pracuje dorywczo. Efektem podejmowanych działań integracyjno-edukacyjnych jest to, iż Uczestnicy projektu zdobyli większą wiarę we własne możliwości i sprawniej poruszają się po rynku pracy.

Wszystkie działania w projekcie mogły zostać zrealizowane dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu na lata 2012 r.- październik 2014 to kwota 538 725,00 PLN,- w roku 2013 koszty ogółem wyniosły 160 713,38 PLN, w tym wkład własny 28 100,08 PLN.

 

 

Prezentacja III edycji projektu „Sięgnijmy po szansę" (ppt, 25MB) (ppt, 25MB) (ppt, 25MB)

 

 

 

Urząd Gminy Bobowo

KRONIKA GOPS

IMG 7281

Projekty i programy

sięgnijmy po szansę

STOP dla przemocy

logo niebieska linia

Karta Dużej Rodziny

logo karty dużej rodziny

SOSW Starogard Gd.

PCPR Starogard Gd.

PUP Starogard Gd.

Banki Żywności

---------------------------

Bank Żywności w Tczewie


 

CZYSTE POWIETRZE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Bobowie 

ul. Gdańska 12; 83-212 Bobowo

woj.pomorskie, pow.starogardzki 


 REGON 191686609     NIP 592-19-86-429


Tel / Fax. 58 562 17 16

Tel. (58) 562 17 66 wew. 46 lub 47


e-mail: poczta@gopsbobowo.pl

Strona utworzona w ramach Projektu "Sięgnij po szansę" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Copyright © 2013 - 2018